Calling Code Numbers (Form)

Label

Value

(+1)|1
(+44)|44
(+7)|7
(+20)|20
(+27)|27
(+30)|30
(+31)|31
(+32)|32
(+33)|33
(+34)|34
(+36)|36
(+39)|39
(+40)|40
(+41)|41
(+43)|43
(+44)|44
(+45)|45
(+46)|46
(+47)|47
(+48)|48
(+49)|49
(+51)|51
(+52)|52
(+53)|53
(+54)|54
(+55)|55
(+56)|56
(+57)|57
(+58)|58
(+60)|60
(+61)|61
(+62)|62
(+63)|63
(+64)|64
(+65)|65
(+66)|66
(+81)|81
(+82)|82
(+84)|84
(+86)|86
(+90)|90
(+91)|91
(+92)|92
(+93)|93
(+94)|94
(+95)|95
(+98)|98
(+211)|211
(+212)|212
(+213)|213
(+216)|216
(+218)|218
(+220)|220
(+221)|221
(+222)|222
(+223)|223
(+224)|224
(+225)|225
(+226)|226
(+227)|227
(+228)|228
(+229)|229
(+230)|230
(+231)|231
(+232)|232
(+233)|233
(+234)|234
(+235)|235
(+236)|236
(+237)|237
(+238)|238
(+239)|239
(+240)|240
(+241)|241
(+242)|242
(+243)|243
(+244)|244
(+245)|245
(+246)|246
(+247)|247
(+248)|248
(+249)|249
(+250)|250
(+251)|251
(+252)|252
(+253)|253
(+254)|254
(+255)|255
(+256)|256
(+257)|257
(+258)|258
(+260)|260
(+261)|261
(+262)|262
(+263)|263
(+264)|264
(+265)|265
(+266)|266
(+267)|267
(+268)|268
(+269)|269
(+290)|290
(+291)|291
(+297)|297
(+298)|298
(+299)|299
(+350)|350
(+351)|351
(+352)|352
(+353)|353
(+354)|354
(+355)|355
(+356)|356
(+357)|357
(+358)|358
(+359)|359
(+370)|370
(+371)|371
(+372)|372
(+373)|373
(+374)|374
(+375)|375
(+376)|376
(+377)|377
(+378)|378
(+380)|380
(+381)|381
(+382)|382
(+383)|383
(+385)|385
(+386)|386
(+387)|387
(+389)|389
(+420)|420
(+421)|421
(+423)|423
(+500)|500
(+501)|501
(+502)|502
(+503)|503
(+504)|504
(+505)|505
(+506)|506
(+507)|507
(+508)|508
(+509)|509
(+590)|590
(+591)|591
(+592)|592
(+593)|593
(+594)|594
(+595)|595
(+596)|596
(+597)|597
(+598)|598
(+599)|599
(+670)|670
(+672)|672
(+673)|673
(+674)|674
(+675)|675
(+676)|676
(+677)|677
(+678)|678
(+679)|679
(+680)|680
(+681)|681
(+682)|682
(+683)|683
(+685)|685
(+686)|686
(+687)|687
(+688)|688
(+689)|689
(+690)|690
(+691)|691
(+692)|692
(+850)|850
(+852)|852
(+853)|853
(+855)|855
(+856)|856
(+880)|880
(+886)|886
(+960)|960
(+961)|961
(+962)|962
(+963)|963
(+964)|964
(+965)|965
(+966)|966
(+967)|967
(+968)|968
(+970)|970
(+971)|971
(+972)|972
(+973)|973
(+974)|974
(+975)|975
(+976)|976
(+977)|977
(+992)|992
(+993)|993
(+994)|994
(+995)|995
(+996)|996
(+998)|998

(+1)
(+44)
(+7)
(+20)
(+27)
(+30)
(+31)
(+32)
(+33)
(+34)
(+36)
(+39)
(+40)
(+41)
(+43)
(+44)
(+45)
(+46)
(+47)
(+48)
(+49)
(+51)
(+52)
(+53)
(+54)
(+55)
(+56)
(+57)
(+58)
(+60)
(+61)
(+62)
(+63)
(+64)
(+65)
(+66)
(+81)
(+82)
(+84)
(+86)
(+90)
(+91)
(+92)
(+93)
(+94)
(+95)
(+98)
(+211)
(+212)
(+213)
(+216)
(+218)
(+220)
(+221)
(+222)
(+223)
(+224)
(+225)
(+226)
(+227)
(+228)
(+229)
(+230)
(+231)
(+232)
(+233)
(+234)
(+235)
(+236)
(+237)
(+238)
(+239)
(+240)
(+241)
(+242)
(+243)
(+244)
(+245)
(+246)
(+247)
(+248)
(+249)
(+250)
(+251)
(+252)
(+253)
(+254)
(+255)
(+256)
(+257)
(+258)
(+260)
(+261)
(+262)
(+263)
(+264)
(+265)
(+266)
(+267)
(+268)
(+269)
(+290)
(+291)
(+297)
(+298)
(+299)
(+350)
(+351)
(+352)
(+353)
(+354)
(+355)
(+356)
(+357)
(+358)
(+359)
(+370)
(+371)
(+372)
(+373)
(+374)
(+375)
(+376)
(+377)
(+378)
(+380)
(+381)
(+382)
(+383)
(+385)
(+386)
(+387)
(+389)
(+420)
(+421)
(+423)
(+500)
(+501)
(+502)
(+503)
(+504)
(+505)
(+506)
(+507)
(+508)
(+509)
(+590)
(+591)
(+592)
(+593)
(+594)
(+595)
(+596)
(+597)
(+598)
(+599)
(+670)
(+672)
(+673)
(+674)
(+675)
(+676)
(+677)
(+678)
(+679)
(+680)
(+681)
(+682)
(+683)
(+685)
(+686)
(+687)
(+688)
(+689)
(+690)
(+691)
(+692)
(+850)
(+852)
(+853)
(+855)
(+856)
(+880)
(+886)
(+960)
(+961)
(+962)
(+963)
(+964)
(+965)
(+966)
(+967)
(+968)
(+970)
(+971)
(+972)
(+973)
(+974)
(+975)
(+976)
(+977)
(+992)
(+993)
(+994)
(+995)
(+996)
(+998)

1
44
7
20
27
30
31
32
33
34
36
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
81
82
84
86
90
91
92
93
94
95
98
211
212
213
216
218
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
290
291
297
298
299
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
370
371
372
373
374
375
376
377
378
380
381
382
383
385
386
387
389
420
421
423
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
670
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
685
686
687
688
689
690
691
692
850
852
853
855
856
880
886
960
961
962
963
964
965
966
967
968
970
971
972
973
974
975
976
977
992
993
994
995
996
998

תנאי השתתפות בהאקתון "DroNegev"

אנו, CanNegev, חממה טכנולוגית בירוחם (להלן: “CanNegev“) מודים לך (להלן: “משתתף”) על שבחרת להשתתף ב -“האקתון” רחפנים  שייערך בירוחם (להלן: “התחרות”), והכל בכפוף לתנאי השתתפות אלו.

הנך מתבקש לקרוא את תנאי ההשתתפות בקפידה. חתימתך מטה מעידה על הסכמתך לתנאי ההשתתפות. מובהר כי תנאי ההשתתפות הינם בלשון זכר לשם נוחיות בלבד ומתייחסים לכולם.

 1. כללי

CanNegev מזמינה אתכם לחשוב יחדיו כיצד כל אחד ואחת מאיתנו יכול/ה לסייע בפתרון האתגרים העכשוויים בנושא רחפנים.

התחרות תיערך במשרדי CanNegev בירוחם, ב-3 במאי 2023, משעות הבוקר ועד הערב.

מטרות התחרות הינן, בין היתר: יצירת אימפקט ועידוד יזמות בירוחם בפרט ובכלל בקהילה הטכנולוגית בנגב. מציאת פתרונות אפשריים לאתגרים השונים המוצגים בתחרות. יצירת חוויה מהנה למשתתפים במהלך פתרון הבעיות שיועלו במהלך התחרות.

 1. התחרות – השתתפות וקריטריונים לזכייה

  • CanNegev בחרה פאנל שופטים מומחים כולל נציגי החממה, בעלי ידע ונסיון בתחום, אשר ישפטו בתחרות, ימליצו וינקדו את הצוותים לפי הבנתם. בין היתר יישקלו הקריטריונים הבאים:

   • הרעיון – עד כמה הוא פותר את הבעיה? עד כמה הוא יצירתי וחדשני?
   • ישימות – עד כמה הפתרון ישים ואפשרי? מה נדרש לבדיקת היתכנות?
   • השוק – מה גודלו ומה התחרות?
   • פיץ’ והצוות – עד כמה הפיץ’ ברור? עד כמה הוא משכנע?
   • נושאים נוספים פי שיקול דעת השופטים.
  • ניקוד והמלצות השופטים יימסרו ל-CanNegev, ובעזרתם ייקבע איזה מיזמים הם הזוכים ובאיזה פרס.
  • השופטים יהיו המחליטים הבלעדיים בכל הקשור לתחרות, ולמשתתפי התחרות לא תהא כל דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד CanNegev ו/או מי מטעמה בעניין זה ו/או השופטים.
  • תוצאת התחרות והכרזת הזוכה על-ידי CanNegev תהא סופית, מוחלטת ובלתי ניתנת לערעור, ולא תהא נושא לדיון משפטי, לפי סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג – 1973.
  • לזוכי ההאקתון יינתנו פרסים בהיקף ועל פי העקרונות שמוצגים לקראת מועד האירוע באתר האינטרנט ובמדיות נוספות על פי שיקול דעתה של CanNegev
  • למשתתפים במסלול פנייה לקבלת מענק CanRE

   • המענקים ישמשו לפיתוח המיזם שהוגש וזכה בתחרות בתוכניות CanNegev, בתנאי שהצוות המפתח יתהווה בנגב בכלל או בירוחם בפרט.
   • המענקים יינתנו לפיתוח המיזמים הזוכים, עבור כניסה לתוכנית CanRe של CanNegev לצורך בדיקת היתכנות (POC), וכוללים גם מענק כספי וגם שווי כסף (לדוגמא – מנטורים, הנחייה, שימוש במשרדי CanNegev ועוד, כחלק מתכנית CanRe) . יובהר, כי על מנת להתקבל לתוכנית CanRe, נדרשים, בין היתר, תוכנית עבודה וחתימה על הסכם מתאים ולפי הנחיות CanNegev.
   • חלק הכסף וחלק שווי הכסף בפרסים נתון לשיקולה המלא והבלעדי של CanNegev.
   • CanNegev רשאית להחליט לכמה צוותים ואם בכלל יינתנו המענקים, באיזה היקף ולאיזו מטרה. כל זאת על פי דירוגי הצוותים והרלוונטיות שתוצג בפני CanNegev או מי מטעמה.
  • הפרסים/מענקים אינם ניתנים להחלפה או להמרה, ואינם ניתנים להעברה.
  • קבלת המענקים/פרסים עבור המיזמים או למשתתפי ההאקתון על ידי מי מהקבוצות, משתתפים או יזמים מהווה: (א) את התגמול/ההטבה/הפיצוי הבלעדי וההולם למיזם הזוכה עבור זכייתו בתחרות; וכן (ב) הסכמה לכך כי למיזם הקבוצה הזוכה לא תהיינה כל דרישות נוספות בקשר לפרס או להיות הפרס תגמול/פיצוי הולם עבור השתתפותה וזכייתה בתחרות או בכל היבט אחר הנוגע בתחרות.
 2. זכויות יוצרים

  • במסלול ההאקתון ו-CanRe זכויות היוצרים הינם של הצוות כפי שיוצג על ידו במהלך האירוע. אין ל-CanNegev, עובדיה או כל גורם אחר הקשור באירוע כל נגיעה בהחלטה של חברי הצוות ביחס לחלוקה על הבעלות ו/או על זכויות היוצרים ביחס לרעיון. ביחס למסלול CanRe, במידה ומתקבל מענק, העקרונות הנוגעים לזכויות היוצרים יקבעו על פי נהלי קבלת המענק.
  •  
  • כל משתתף בתחרות מצהיר ומאשר בזאת שידוע לו, והוא מסכים, ש-CanNegev תהא רשאית לעשות בתוצרים אלו, כולם או חלקם, לרבות תמונות וחומרים ויזואליים ואודיו ויזואליים, וכן בצילומים והקלטות שיתבצעו במהלך התחרות שימוש מלא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא תמורה וללא הגבלה, לצרכי שיווק, פרסום וקידום מכירות. למען הסר ספק, אין בשימוש בקניין הרוחני ע”י CanNegev בכדי להקנות ל-CanNegev זכות בעלות בקניין הרוחני ו/או זכות נוספת מלבד זכות השימוש כאמור לעיל. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומרים, היו ונותרות בידי המשתתפים עצמם, ובידיהם בלבד.
  • המשתתף מצהיר כי החומרים שהעלה במסגרת ועבור התחרות, נכתבו, נוצרו והומצאו על-ידי המשתתף עצמו והוא מחזיק בהם ו/או יש לו את הזכויות המלאות לעשות בהם שימוש, והדבר אינו מהווה הפרה של זכויות קניין רוחני, מכל סוג, של צד שלישי אחר כלשהו.
  • העלה המשתתף חומרים בניגוד לאמור לעיל, יישא המשתתף באחריות המלאה והבלעדית לכך, ומבלי לגרוע באמור לעיל, המשתתף ישפה ויפצה את CanNegev ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה או דרישה שתופנה כלפיה בגין הפרת זכויות קניין רוחני שנעשתה על-ידי המשתתף, לרבות, נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, וכן הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, ככל שיגרמו בקשר עם הפרה של מי מתנאי ההשתתפות ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם התחרות.
 3. הגבלת אחריות

  • השתתפותך בתחרות הנה באחריותך בלבד ו- CanNegev לא תהיה אחראית, בכל מקרה, לכל נזק או הפסד מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים, או לנזק גוף (ממוני או בלתי-ממוני) הנובעים ו/או הקשורים בהשתתפותך בתחרות ו/או בקבלת (או אי קבלת) הפרסים. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה העשויה להיות לו כנגד CanNegev בהקשר זה.
 4. שונות

  • CanNegev תהא רשאית להפסיק ו/או לבטל את התחרות ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות, ובכלל זה להוסיף משימות נוספות או פרסים נוספים, בכל עת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • הזכייה בפרס הינה עבור המיזם שיזכה ואינה אישית.
  • הפרס אינו ניתן להחלפה, למען הסר ספק מובהר, כי אין כל אפשרות להמיר ו/או להחליף את הפרס בכל דרך שהיא.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תנאי ההשתתפות לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, תגברנה הוראות תנאי ההשתתפות לכל דבר ועניין.
  • המשתתף, בסימון ההסכמה לתקנון בעת ההרשמה בטופס, מצהיר ומאשר כי קרא את תנאי ההשתתפות, כי הוא מסכים ומאשר את האמור בהם.
Skip to content